Algemene voorwaarden Salon Pleun, Schoonheidssalon, Waxsalon & Pedicure Praktijk in Heemstede


 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling, transactie tussen Pleun Salon en Pedicure Praktijk en cliënt waarop Pleun Salon en Pedicure Praktijk dezen voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van dezen voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Inspanningen Pleun Salon en Pedicure Praktijk

Pleun Salon en Pedicure Praktijk zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment voor Pleun Salon en Pedicure Praktijk bekende en toepasbare behandelmethode uitvoeren. Pleun Salon en Pedicure Praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pleun Salon en Pedicure Praktijk melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Pleun Salon en Pedicure Praktijk het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pleun Salon en Pedicure Praktijk moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur van tevoren voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beiden partijen hoeven zich niet aan deze afspraak te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

 1. Betaling

Pleun Salon en Pedicure Praktijk vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. Pleun Salon en Pedicure Praktijk vermeldt prijswijzigingen minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk en op haar website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd e/o zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de pin te betalen.

 

 1. Kadobon

5.1 Een kadobon uitgegeven door Pleun Salon & Pedicure Praktijk is enkel en alleen in wisselbaar bij Pleun Salon & Pedicure Praktijk. De kadobon is geldig op het gehele behandelings- en producten aanbod van Pleun Salon & Pedicure Praktijk. De aangegeven waarde is in euro's. De kadobon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de kadobon. Na de vervaldatum kan de kadobon niet meer gebruikt worden.

5.2 Indien de waarde van de kadobon lager is dan de behandeling of het product dan dient het resterende bedrag bijbetaald te worden.

5.3 De kadobon is niet inwisselbaar tegen contant geld.

5.4 Het is niet toegestaan kadobonnen te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

 

 1. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pleun Salon & Pedicure Praktijk voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pleun Salon & Pedicure Praktijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs hoort te begrijpen dat dezen noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pleun Salon & Pedicure Praktijk neemt de gegevens van de cliënt op in een cliënt systeem. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelt. Pleun Salon & Pedicure Praktijk zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

 1. Geheimhouding

Pleun Salon & Pedicure Praktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pleun Salon & Pedicure Praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid

Pleun Salon & Pedicure Praktijk niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pleun Salon & Pedicure Praktijk is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pleun Salon & Pedicure Praktijk is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

 1. Garantie

Pleun Salon & Pedicure Praktijk geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door Pleun Salon & Pedicure Praktijk geadviseerde heeft gebruikt.
 • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

 1. Beschadiging & diefstal

Pleun Salon & Pedicure Praktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Pleun Salon & Pedicure Praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

Pleun Salon & Pedicure Praktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Pleun Salon & Pedicure Praktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

 

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pleun Salon & Pedicure Praktijk. Pleun Salon & Pedicure Praktijk moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pleun Salon & Pedicure Praktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pleun Salon & Pedicure Praktijk en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk en tijdens ambulante behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pleun Salon & Pedicure Praktijk het recht de behandeling te staken zonder verdere opgaaf van redenen.

 

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Pleun Salon & Pedicure Praktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Salon Pleun, Schoonheidssalon, Waxsalon & Pedicure Praktijk in Heemstede